Ska du installera eldstad?

Kontakta oss får rådgivning och installationsbesiktningar!

 

Brandskyddskontroll

För att upptäcka brandfarliga fel & brister

Brandskyddskontrollen är lagstadgad för den som har en eldstad i bruk. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen

  • Eldstaden kontrolleras och det utrymme som den är placerad i.
  • Skorstenen kontrolleras i hela dess längd (genom samtliga våningsplan, vindsutrymmen samt ovan yttertak).
  • Yttertaket kring skorstenen kontrolleras ur brandsynpunkt
  • Takskyddsanordningar kontrolleras

Kontrollen utförs i huvudsak okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning tex. röktryckprovtryckning eller temperaturmätning.

Brandskyddskontrollen dokumenteras och protokollet skickas via brev till fastighetsägaren efter utförd kontroll.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och det är endast skorstensfejartekniker som är behöriga att utföra kontrollen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bestämmer intervallen för hur ofta brandskyddskontroll skall utföras på olika anläggningar. Beroende på typ av anläggning används intervallen 2, 3 eller 6 år.

Bra att tänka på inför brandskyddskontrollen:

  • Markstege för tillträde till tak ska finnas uppställd.
  • Se till att hela rökkanalen är tillgänglig för inspektion (löper rökkanalen genom en vind, behöver vi kunna komma in på vinden.
  • Eventuellt skorstensschakt skall kunna öppnas för inspektion.